Cel wstępnego szkolenia BHP

Cel wstępnego szkolenia BHP: za organizację szkolenia BHP odpowiada pracodawca, a odpowiednie przepisy zawarte są w Kodeksie Pracy. Celem edukacji pracowników jest zapobieganie ich zdrowiu. W dniu szkolenia uczestnicy są zwolnieni z obowiązków zawodowych w okresie szkolenia, ale nadal według uznania pracodawcy.

Czy szkolenie z zakresu BHP jest obowiązkowe? Tak, zarówno szkolenia wstępne, jak i okresowe są obowiązkowe. Pracodawcy nie mogą dopuścić pracowników do pracy na danym stanowisku, jeśli nie są świadomi odpowiednich przepisów BHP. Koszt szkolenia z tego zakresu ponosi pracodawca.

Cel wstępnego szkolenia BHP

Szkolenie wstępne obejmuje wszystkie rodzaje stanowisk, na których będą pracować nowi pracownicy, w tym szkolenie ogólne i szkolenie w miejscu pracy. W pierwszym przypadku badanie trwa około 2-3 godzin. Celem szkolenia wstępnego jest zapoznanie rozpoczynającego pracownika z zasadami BHP oraz zapoznanie go z zagrożeniami, z jakimi może się spotkać w konkretnym miejscu pracy. Podczas swojej edukacji nauczy się bezpiecznej pracy.

Ogólnych wskazówek udziela pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba, która ma wystarczającą wiedzę na ten temat. Pracownicy wyznaczeni do szkolenia w obszarach instruktażu ogólnego muszą być doświadczeni i odpowiednio wykwalifikowani. Innym rozwiązaniem jest zlecenie szkolenia wstępnego zewnętrznej firmie, która specjalizuje się w prowadzeniu tego typu działań.

Jaka wiedza jest przekazywana w nauczaniu ogólnym?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w miejscu pracy.
 • Znajomość prawa pracy w oparciu o następujące ustawy: prawo pracy, prawo cywilne i prawo karne.
 • Naucz się udzielać pierwszej pomocy.
 • Jak była ewakuacja.
 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
 • Zagrożenia zawodowe i środowiskowe.

Szkolenia w miejscu pracy

Opiekunów, którzy pokazują pracownikom, że zakłady pracy są zobowiązane do przeprowadzania szkoleń zawodowych. Celem szkolenia wstępnego BHP jest zapewnienie pracy w wyznaczonym miejscu pracy, zapewnienie bezpieczeństwa sobie i innym. Szkolenie tego typu odbywa się zwykle pierwszego dnia pracy, przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych.

Czas trwania szkolenia w miejscu pracy wynosi zwykle 8 godzin, a czynniki, które na niego wpływają to:

 • Liczba lat pracy dla danego pracownika.
 • Profesjonalne przygotowanie stażystów.
 • Charakter pracy wykonywanej przez pracownika.
 • Zagrożenia występujące w danym miejscu pracy.
 • Czas szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych może być krótszy. Celem szkolenia w miejscu pracy jest nauczenie pracowników bezpiecznego wykonywania obowiązków zawodowych.

Pracownicy rozumieją:

 • Czynniki pracy występujące w danym miejscu pracy i w jego pobliżu.
 • Możliwe zagrożenia związane z wykonywaną pracą.
 • Metody zapobiegania wypadkom i zapobiegania zagrożeniom zdrowia w miejscu pracy.

Po ukończeniu wstępnego szkolenia BHP pracownik otrzymuje kartę szkoleniową, która jest przekazywana do działu HR i umieszczana w teczce pracowniczej. Jak długo ważne jest wstępne szkolenie BHP? Szkolenie takie jest ważne przez 6 lub 12 miesięcy. W pierwszym przypadku dotyczy to osoby zarządzającej pracownikiem, a w drugim pozostałych osób.

Czy wstępne szkolenie BHP można przeprowadzić online?

Tak, wstępne szkolenie BHP można przeprowadzić nie tylko w warunkach stacjonarnych, ale również online. Jest to bardzo wygodna forma, ponieważ pracownicy samodzielnie przechodzą etapy zdobywania wiedzy ogólnej. W takim przypadku otrzymują również kartę szkolenia wprowadzającego. Możesz również przejść szkolenie mentoringowe online, z wyjątkiem pracowników fizycznych lub gdy istnieją czynniki ryzyka dla stanowiska. Dlatego też ze wstępnych szkoleń BHP online mogą korzystać zarówno pracownicy administracyjno-biurowi, jak i menedżerowie nienarażeni na takie czynniki.

Pracodawcy są zobowiązani do odbycia pierwszego szkolenia przed dopuszczeniem pracowników do pracy. Przepisy prawa pracy przewidują dwa rodzaje kształcenia: kształcenie początkowe i kształcenie ustawiczne. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownicy nie powinni być dopuszczani do pracy bez niezbędnych kwalifikacji lub umiejętności oraz dostatecznego zrozumienia przepisów i zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy.

Szkolenie wstępne powinno składać się z części ogólnej i części roboczej. Podczas szkolenia ogólnego pracownicy muszą zapoznać się ze standardami ochrony pracy oraz regulaminem pracy pracodawcy (jeśli taki istnieje). Podczas tego szkolenia pracownicy zapoznają się również z zasadami udzielania pierwszej pomocy. W okresie zatrudnienia prowadzone będą cykliczne szkolenia mające na celu usystematyzowanie zdobytej wcześniej wiedzy z zakresu ochrony pracy oraz zapoznanie się z nowymi przepisami. Częstotliwość szkoleń zależy od rodzaju i warunków wykonywanej pracy. Mogą przybrać formę szkoleń stacjonarnych lub internetowych. Koszty szkoleń i badań ponosi pracodawca.

Category:

Related Posts