Błędy lekarskie – dramat pacjenta i lekarza

Błędy lekarskie – dramat pacjenta i lekarza – problematyka błędów medycznych jest aktualna i dotyka coraz szerszego kręgu osób. Wynika to z kilku czynników. Zawód lekarza jest profesją najwyższego zaufania społecznego i wiąże się z ogromną odpowiedzialnością z ludzkie zdrowie i życie, co może negatywnie wpływać na wewnętrzny spokój medyka. Błędy zdarzają się także z powodu przepracowania personelu medycznego.

Stosowanie najnowocześniejszych terapii również może zwiększać ryzyko błędu medycznego. Lekarz ma możliwości ubezpieczenia się na wypadek popełnienia błędu, a pacjent powinien dochodzić swoich praw, jeżeli został poszkodowany błędem medycznym.

Definicja błędu medycznego

Każdy lekarz w swojej pracy może spotkać się z sytuacją, kiedy popełni błąd skutkujący poważnymi skutkami zdrowotnymi dla pacjenta, a nawet jego kalectwem lub śmiercią. To dramat obu stron. W takich wypadkach warto skontaktować się z adwokatem do prawa medycznego, który pomoże prawnie rozwiązać powyższą bardzo trudną sytuację. Nie istnieje definicja błędu medycznego sformułowana przez ustawodawcę. Obowiązuje pojęcie błędu medycznego ujęte w wyroku Sądu Najwyższego, które brzmi  „błędem lekarskim jest czynność (zaniechanie) lekarza w sferze diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym. Jednak sam błąd nie pociąga za sobą odpowiedzialności cywilnej sam przez się. Zasadą jest, że obowiązek naprawienia szkody może powstać dopiero wówczas, gdy błąd ten jest przez lekarza zawiniony i jednocześnie spełnione zostaną pozostałe przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej, przewidziane w kodeksie cywilnym” Musi zostać przeprowadzone postępowanie dowodowe, a dowody mogą składać obie strony: powód i pozwany. Inaczej mówiąc, błąd medyczny ma miejsce, kiedy lekarz postąpił  niezgodnie z zasadami wiedzy, nie dołożył koniecznej staranności, przekroczył swoje kompetencje.  Dowodami w sprawach o błędy medyczne mogą być:  dokumentacja medyczna, wyroki sądu karnego i sądu lekarskiego oraz opinie biegłych. Sprawy o błędy w sztuce lekarskiej są bardzo skomplikowane i najczęściej wymagają pomocy adwokata do prawa medycznego.

Błąd medyczny a błąd lekarski

W języku potocznym oba wyrazy funkcjonują na zasadzie synonimów – są używane zamiennie. Jednak w praktyczne medycznej błąd lekarski odnosi się do działań lekarza, a błąd medyczny to pojęcie szersze, który może dotyczyć także placówek ochrony zdrowia. Wyróżnia się kilka rodzajów błędów medycznych: błąd diagnostyczny (rozpoznania), błąd terapeutyczny (leczenia), błąd organizacyjny, błąd techniczny. Bez względu na to, jaki rodzaj błędu dotyczy danego pacjenta, warto szukać profesjonalnej porady prawnej u adwokata do prawa medycznego. Sądy przyznają bardzo wysokie odszkodowania, ale trzeba przygotować się na długie postępowanie sądowe. Sprawy o błędy medyczne są wyjątkowo skomplikowane ze względu na zawiłości prawne i medyczne. Adwokaci do prawa medycznego przypominają, że aby  jednoznaczny stwierdzić, iż wystąpił błąd medyczny, należy również zbadać czy lekarz lub inny pracownik medyczny dopuścił się zawinionego działania bądź zaniechania. Odpowiedzialność cywilna za błędy medyczne jest możliwa po  stwierdzeniu chociażby winy nieumyślnej (zaniedbania, rażącego niedbalstwa)

Opinie biegłych

Aby uznać winę lekarza, innego pracownika medycznego lub placówki ochrony zdrowia, sąd polega na opinii biegłych, które są kluczowym dowodem w sprawie.  Sąd bierze pod uwagę wiele okoliczności i dowodów. Dokumentacja medyczna pacjenta to podstawa do rozpoczęcia procesu.

Wysokość rekompensaty

Błędy lekarskie – dramat pacjenta i lekarza
Błędy lekarskie – dramat pacjenta i lekarza

Wysokość odszkodowań za błędy medyczne wzrosła w ostatnich latach o 70%. Sądy przyjęły, że podstawą wysokości odszkodowania są faktyczne cierpienia pacjenta i czas ich trwania, a nie średni poziom życia w społeczeństwie. Odszkodowania muszą być adekwatne do wyrządzonej szkody, a nie symboliczne. Muszą pokryć koszty zabiegów rehabilitacyjnych, leków, dojazdów do lekarzy i na rehabilitację, koszty zabiegów w prywatnej służbie zdrowia. Rekompensaty za błędy medyczne to najtrudniejsze sprawy odszkodowawcze. Wysokie zadośćuczynienie może uzyskać tylko adwokat od prawa medycznego, który specjalizuje się tego typu sprawach i nie jedno odszkodowanie już wygrał. Odszkodowania za błędy w sztuce medycznej to rekompensata za ból i cierpienie spowodowane niewłaściwie przeprowadzonym leczeniem. Słynne medialne przypadki zachęcają ludzi do walki o swoje prawa.

Błędy zdarzają na każdym etapie prowadzenia leczenia: od diagnozy do rekonwalescencji. Największym dramatem są błędy, które doprowadziły do kalectwa lub śmierci pacjenta. Dobrą informacją dla pacjentów są coraz wyższe stawki odszkodowań. Trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie negatywne zdarzenia w procesie leczenia są spowodowane błędami lekarskimi. Czy dany skutek zdrowotny jest spowodowany błędem medyczny, pomagają ocenić adwokaci do prawa medycznego. Pacjent, który doznał dodatkowego uszczerbku na zdrowiu ma prawo wiedzieć, czy doszło do błędu medycznego, a jeżeli tak, to ma prawo do odszkodowania.

Category:

Related Posts